Regulamin sklepu internetowego LookStore

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  www.lookstore.com.pl

 

Informacje ogólne:

Sklep lookstore.com.pl prowadzony jest  przez firmę:

 

LookStore Gabriela Widzisz

 

Ul. Grunwaldzka 39

43-600 Jaworzno

NIP: 632-119-52-81

REGON:  243279034

NR KONTA BANKOWEGO:  44 2490 0005 0000 4500 6968 0118

 

Zwaną dalej  Sprzedającym”   także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt ze Sprzedającym  można uzyskać:

- pod numerami telefonów 660 48 27 47,  

- korzystając z adresu poczty elektronicznej  tiande@lookstore.com.pl

lub   kontakt@lookstore.com.pl

 

§ 1 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem strony www.lookstore.com.pl

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 1.   Sklep internetowy www.lookstore.com.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lookstore.com.pl są fabrycznie nowe,  wolne od wad fizycznych i prawnych  oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1.   Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lookstore.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

§ 2 Składanie zamówień

 

 1.   Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową  lub drogą mailową.

2. Kupujący  może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych
w bazie sklepu.

 1.   Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową www.lookstore.com.pl , a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego i złożyć elektroniczne Zamówienie Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu  komunikaty lub informacje.

5. Kupujący podaje swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. W celu wysłania Zamówienia Towaru konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

10. Wysłanie przez Kupującego  Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym  Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

11. Informacje o Towarach podane na stronie www.lookstore.com.pl,  w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

12. Po złożeniu Zamówienia Towaru, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia Towaru.

13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

14. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

15. W trakcie realizacji Zamówienia Towaru Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Towaru, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki.

16. Potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

 

§3. Koszty i termin wysyłki

 

1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  płatności elektronicznej.

2.Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

3. W przypadku złożenia Zamówienia Towaru dostawa Towaru zostanie zrealizowana następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Kupującego oraz nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

4. Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru towaru.

6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy  poprzez wyłączenie wybranych opcji dostawy na stronie.

7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) Towaru  określonymi w cenniku. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

8. Cennik dostawy:

- Kurier InPost -  Przesyłka – 12,00 zł

                               Przesyłka pobraniowa – 15,00 zł

- Paczkomaty InPost – 10 zł

- Paczkomaty InPost – pobranie – 15 zł

- odbiór osobisty – 0 zł

- zakup za min. 200 zł -  0 zł

 

§ 4 Płatności

 

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU   lub przelewem na konto bankowe  sklepu (NR KONTA BANKOWEGO:  44 2490 0005 0000 4500 6968 0118)

2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  płatności elektronicznej.

4. Realizacja zamówień za  pobraniem jest realizowana następnego dnia roboczego.

 

 

§ 5 Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

 

1. Kupujący  ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, przed upływem tego terminu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający  dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający  dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że sprzedający  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący,

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

6. Kupujący ma obowiązek odesłać Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni od dnia, w którym Kupujący  poinformował Sprzedającego  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu 14 dni.

7. Zwracany Towar należy wysłać na adres: LookStore Gabriela Widzisz, Ul. Grunwaldzka 39; 43 – 600 Jaworzno

8.Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Kupujący.

§ 6 Procedura reklamacji

1.Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Użytkownika, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3. Towary są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Towaru jej udziela. Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta gdy Towar sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne dołączone do Towaru.

4.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.

2. Administrator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie sklepu www.lookstore.com.pl

3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Nowy regulamin ważny od  25.05.2018 r.

 

 

 

 


Regulamin sklepu internetowego LookStore (obowiązuje od 25.12.2014)
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lookstore.com.pl

Informacje ogólne:
Sklep lookstore.com.pl prowadzony jest przez firmę:

LookStore Gabriela Widzisz
Ul. Leśna 78/23
43-600 Jaworzno
NIP: 632-119-52-81
REGON: 243279034
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
NR KONTA BANKOWEGO: 44 2490 0005 0000 4500 6968 0118

Zwaną dalej „Sprzedającym” także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerami telefonów 660 48 27 47,
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@lookstore.com.pl


§ 1 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem strony www.lookstore.com.pl
2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.lookstore.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lookstore.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lookstore.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
2. Kupujący  może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową www.lookstore.com.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego i złożyć elektroniczne Zamówienie Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.
5. Kupujący podaje swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. W celu wysłania Zamówienia Towaru konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
10. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
11. Informacje o Towarach podane na stronie www.lookstore.com.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
12. Po złożeniu Zamówienia Towaru, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia Towaru.
13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
14. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
15. W trakcie realizacji Zamówienia Towaru Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Towaru, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki.
16. Potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§3. Koszty i termin wysyłki

1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznej.
2. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
3. W przypadku złożenia Zamówienia Towaru dostawa Towaru zostanie zrealizowana następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Kupującego oraz nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
4. Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru towaru.
6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy poprzez wyłączenie wybranych opcji dostawy na stronie.
7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) Towaru określonymi w cenniku. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
8. Cennik dostawy:

- Kurier DPD -    przesyłka – 13 zł

                        przesyłka pobraniowa – 18 zł

- Poczta Polska – paczka priorytetowa – 15 zł

- Paczkomaty InPost  – 10 zł

- List ekonomiczny InPost – 6 zł

- odbiór osobisty – 0 zł

- zakup za min. 200 zł -  0 zł 

§ 4 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem na konto bankowe sklepu (NR KONTA BANKOWEGO: 44 2490 0005 0000 4500 6968 0118)
2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznej.
4. Realizacja zamówień za pobraniem jest realizowana niezwłocznie.


§ 5 Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, przed upływem tego terminu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy,  z tym zastrzeżeniem, że sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący,
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
6. Kupujący ma obowiązek odesłać Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu 14 dni.
7. Zwracany Towar należy wysłać na adres: LookStore Gabriela Widzisz, ul. Leśna 78/23; 43 – 600 Jaworzno
8.Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Kupujący.

§ 6 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Użytkownika, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. Towary są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Towaru jej udziela. Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta gdy Towar sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne dołączone do Towaru.
4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Wszystkie dane przekazywane Administratorowi serwisu są przez Kupujących przekazywane dobrowolnie.
2. Dane osobowe zbierane w serwisie www.lookstore.com.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji zakupu produktów oferowanych przez administratora serwisu www.lookstore.com.pl
3. Administrator serwisu LookStore przetwarza dane osobowe niezbędne do składania zamówień na produkty oferowane w sklepie internetowym - są to: imię i nazwisko, adres email, płeć, data urodzenia a także historia zamówień każdego użytkownika.
4. Użytkownicy serwisu www.lookstore.com.pl , którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości email z ofertami promocyjnymi administratora serwisu są proszeni o podanie adresu email.
5. Dla potrzeb realizacji zamówienia niezbędne są: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz - w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - numer NIP i nazwa firmy. Użytkownik, który decyduje się na zakup towarów w serwisie www.lookstore.com.pl jest zobowiązany przekazać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
6. Użytkownik, który przystępuje do procesu reklamacyjnego jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny, datę zawarcia transakcji oraz rodzaj towaru, którego dotyczy reklamacja i opis przedmiotowej usterki.
7. Dane zbierane są również automatycznie podczas wizyty w serwisie www.lookstore.com.pl, system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu www.lookstore.com.pl w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki mającej na celu optymalizację działań marketingowych administratora serwisu. Dane zapisywane przez serwer administratora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.
8. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
9. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży towarów, mogą być przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta czyli wyspecjalizowanym firmom kurierskim i pracownikom Poczty Polskiej. W celu umożliwienia dostawy towaru, administrator serwisu przekaże następujące dane: imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez Kupującego.
10. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania dany osobowych wykorzystywanych w celu realizacji umów sprzedaży towarów pochodzących z serwisu www.bagexpress.pl prowadzonego przez Nidea sp. z .o.o. Mełgiewska 9F , 20-209 Lublin, z którym administrator serwisu www.lookstore.com.pl współpracuje na zasadach drop-shippingu. W celu umożliwienia dostawy towaru, administrator serwisu przekaże następujące dane: imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez Kupującego.
11. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom Państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które na zlecenie administratora serwisu podejmą działania windykacyjne.
12. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl nie odsprzedaje żadnych danych osobowych innym podmiotom.
13. Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do administratora serwisu www.lookstore.com.pl e-mailem lub samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do serwisu.
14. Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od administratora wiadomości email o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim, o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi serwisu e-mailem lub listem tradycyjnym.
15. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
16. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
17. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec administratora serwisu www.lookstore.com.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
18. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.lookstore.com.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
2. Administrator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie sklepu www.lookstore.com.pl
3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Nowy regulamin ważny od 25.12.2014 r.

POBIERZ FORMULARZ:

 1. Formularz reklamacyjny (pobierz w formacie PDF)
 2. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy (pobierz w formacie PDF)

Regulamin sklepu internetowego LookStore (obowiązujący do 24.12.2014)
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  www.lookstore.com.pl

Informacje ogólne:
Sklep lookstore.com.pl prowadzony jest  przez firmę:

LookStore Gabriela Widzisz
Ul. Leśna 78/23
43-600 Jaworzno
NIP: 632-119-52-81
REGON:  243279034
NR KONTA BANKOWEGO:  44 2490 0005 0000 4500 6968 0118

Zwaną dalej  „Sprzedającym”   także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym  można uzyskać:

 • pod numerami telefonów 660 48 27 47, 519 438 085
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@lookstore.com.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy LookStore.com.pl  – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lookstore.com.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.lookstore.com.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.lookstore.com.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lookstore.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych  oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lookstore.com.pl są cenami brutto podanymi  w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową  lub drogą mailową.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.
 4. Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  płatności elektronicznej.
 11. Realizacja zamówień za  pobraniem jest realizowana niezwłocznie.
 12. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania danego zamówienia,  mailowo  do momentu otrzymania od Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru towaru.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 5. Cennik dostawy:
- Kurier DPD -  przesyłka – 13 zł
- przesyłka pobraniowa – 18 zł
- Poczta Polska – paczka priorytetowa – 13 zł
- odbiór osobisty – 0 zł
- zakup za min. 200 zł -  0 zł

§ 5 Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych  lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.


§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki
  w transporcie.


§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument,  ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie droga mailową . Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez
  10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w ciągu 3 dni roboczych.


§ 8 Procedura reklamacji

 1. Kupujący może  przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem
  Sprzedającego jeżeli zakupiony towar posiada cechy bądź wady stanowiące  o jego niezgodności z umową. W takim wypadku należy wypełnić formularz reklamacyjny i wraz  z towarem przesłać na adres Sprzedającego, na koszt Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”
 3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.


§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.


§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodekspostępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu  01 marca 2014 r

 

POBIERZ FORMULARZ:

 1. Formularz reklamacyjny (pobierz w formacie PDF)
 2. Formularz zwrotu (pobierz w formacie PDF)