REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

www.lookstore.com.pl

ważny od 10 lipca 2019 r

 

 INFORMACJE OGÓLNE:

Sklep www.lookstore.com.plprowadzony jest przez : 

LOOKSTORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jaworznie, 

ul. Grunwaldzka 39, 

43 – 600 Jaworzno; 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783720, 

NIP: 6322023139, 

REGON: 383207810,

kapitał zakładowy: 6.000 zł.

 

Nr konta bankowego:  Alior Bank  S.A. 97 2490 0005 0000 4520 9658 2919 

Zwanym dalej „Sprzedawcą”, także zamiennie „Usługodawcą”

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

-pod numerami telefonów: 537 787 795, 660 482 747

- korzystając z poczty elektronicznej kontakt@lookstore.com.pllub  tiande@lookstore.com.pl

 

Sklep Internetowy www.lookstore.com.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu 
w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

&1  Zasady  ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.3.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.lookstore.com.plna platformie PrestaShop

1.3.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – 

LOOKSTORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 39, 43 – 600 Jaworzno; 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000783720, NIP: 6322023139, REGON: 383207810, kapitał zakładowy: 6.000 zł.

Telefon: 537 787 795, 660 482 747

1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.3.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

1.3.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

&2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, 
w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
kontakt@lookstore.com.pllub na adres:  Lookstore sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lookstore.com.pllub na adres:  Lookstore sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

2.2.  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.3. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

2.3.2. pisemnie na adres:  Lookstore sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

2.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lookstore.com.pl

2.3.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.3.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

&3.   WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

&4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.   Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.   Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3.   Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

&5.   KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, paczkomat, paczkomat pobraniowy, odbiór osobisty.

5.5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Grunwaldzka 36, 43-600 Jaworzno,  po wcześniejszym umówieniu terminu ze Sprzedawcą. 

5.6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

&6. REKLAMACJA PRODUKTU 
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: Lookstore sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lookstore.com.pl

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Lookstore sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

&7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod

adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

&8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: Lookstore sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lookstore.com.pl

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Lookstore sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

&9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

9.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

9.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także […]

9.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

9.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatów lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

9.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

9.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

9.4.1. pisemnie na adres: Lookstore sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno

9.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lookstore.com.pl  

9.5.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

&10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.2.3.  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

POBIERZ FORMULARZ:

 1. Formularz reklamacyjny (pobierz w formacie PDF)
 2. Formularz zwrotu (pobierz w formacie PDF)

 

 Regulamin sklepu internetowego LookStore ( ważny do 9 lipca 2019 r

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  www.lookstore.com.pl

 

Informacje ogólne:

Sklep lookstore.com.pl prowadzony jest  przez firmę:

 

LookStore Gabriela Widzisz

 

Ul. Grunwaldzka 39

43-600 Jaworzno

NIP: 632-119-52-81

REGON:  243279034

NR KONTA BANKOWEGO:  44 2490 0005 0000 4500 6968 0118

 

Zwaną dalej  Sprzedającym”   także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt ze Sprzedającym  można uzyskać:

- pod numerami telefonów 660 48 27 47,  

- korzystając z adresu poczty elektronicznej  tiande@lookstore.com.pl

lub   kontakt@lookstore.com.pl

 

§ 1 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem strony www.lookstore.com.pl

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 1.   Sklep internetowy www.lookstore.com.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lookstore.com.pl są fabrycznie nowe,  wolne od wad fizycznych i prawnych  oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1.   Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lookstore.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

§ 2 Składanie zamówień

 

 1.   Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową  lub drogą mailową.

2. Kupujący  może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych
w bazie sklepu.

 1.   Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową www.lookstore.com.pl , a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego i złożyć elektroniczne Zamówienie Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu  komunikaty lub informacje.

5. Kupujący podaje swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. W celu wysłania Zamówienia Towaru konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

10. Wysłanie przez Kupującego  Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym  Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

11. Informacje o Towarach podane na stronie www.lookstore.com.pl,  w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

12. Po złożeniu Zamówienia Towaru, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia Towaru.

13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

14. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

15. W trakcie realizacji Zamówienia Towaru Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Towaru, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki.

16. Potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

 

§3. Koszty i termin wysyłki

 

1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  płatności elektronicznej.

2.Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

3. W przypadku złożenia Zamówienia Towaru dostawa Towaru zostanie zrealizowana następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Kupującego oraz nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

4. Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 

5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru towaru.

6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy  poprzez wyłączenie wybranych opcji dostawy na stronie.

7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) Towaru  określonymi w cenniku. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

8. Cennik dostawy:

- Kurier InPost -  Przesyłka – 12,00 zł

                               Przesyłka pobraniowa – 15,00 zł

- Paczkomaty InPost – 10 zł

- Paczkomaty InPost – pobranie – 15 zł

- odbiór osobisty – 0 zł

- zakup za min. 200 zł -  0 zł

 

§ 4 Płatności

 

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU   lub przelewem na konto bankowe  sklepu (NR KONTA BANKOWEGO:  44 2490 0005 0000 4500 6968 0118)

2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  płatności elektronicznej.

4. Realizacja zamówień za  pobraniem jest realizowana następnego dnia roboczego.

 

 

§ 5 Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

 

1. Kupujący  ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, przed upływem tego terminu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający  dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający  dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że sprzedający  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący,

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

6. Kupujący ma obowiązek odesłać Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni od dnia, w którym Kupujący  poinformował Sprzedającego  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu 14 dni.

7. Zwracany Towar należy wysłać na adres: LookStore Gabriela Widzisz, Ul. Grunwaldzka 39; 43 – 600 Jaworzno

8.Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Kupujący.

§ 6 Procedura reklamacji

1.Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Użytkownika, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3. Towary są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Towaru jej udziela. Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta gdy Towar sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne dołączone do Towaru.

4.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.

2. Administrator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie sklepu www.lookstore.com.pl

3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Nowy regulamin ważny od  25.05.2018 r.

 

 

 

 


Regulamin sklepu internetowego LookStore (obowiązuje od 25.12.2014)
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.lookstore.com.pl

Informacje ogólne:
Sklep lookstore.com.pl prowadzony jest przez firmę:

LookStore Gabriela Widzisz
Ul. Leśna 78/23
43-600 Jaworzno
NIP: 632-119-52-81
REGON: 243279034
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
NR KONTA BANKOWEGO: 44 2490 0005 0000 4500 6968 0118

Zwaną dalej „Sprzedającym” także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerami telefonów 660 48 27 47,
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@lookstore.com.pl


§ 1 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem strony www.lookstore.com.pl
2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.lookstore.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lookstore.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lookstore.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 2 Składanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
2. Kupujący  może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową www.lookstore.com.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego i złożyć elektroniczne Zamówienie Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.
5. Kupujący podaje swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. W celu wysłania Zamówienia Towaru konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
10. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
11. Informacje o Towarach podane na stronie www.lookstore.com.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
12. Po złożeniu Zamówienia Towaru, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia Towaru.
13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
14. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
15. W trakcie realizacji Zamówienia Towaru Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Towaru, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki.
16. Potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§3. Koszty i termin wysyłki

1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznej.
2. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
3. W przypadku złożenia Zamówienia Towaru dostawa Towaru zostanie zrealizowana następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Kupującego oraz nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
4. Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru towaru.
6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy poprzez wyłączenie wybranych opcji dostawy na stronie.
7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) Towaru określonymi w cenniku. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
8. Cennik dostawy:

- Kurier DPD -    przesyłka – 13 zł

                        przesyłka pobraniowa – 18 zł

- Poczta Polska – paczka priorytetowa – 15 zł

- Paczkomaty InPost  – 10 zł

- List ekonomiczny InPost – 6 zł

- odbiór osobisty – 0 zł

- zakup za min. 200 zł -  0 zł 

§ 4 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem na konto bankowe sklepu (NR KONTA BANKOWEGO: 44 2490 0005 0000 4500 6968 0118)
2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznej.
4. Realizacja zamówień za pobraniem jest realizowana niezwłocznie.


§ 5 Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, przed upływem tego terminu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy,  z tym zastrzeżeniem, że sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący,
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
6. Kupujący ma obowiązek odesłać Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu 14 dni.
7. Zwracany Towar należy wysłać na adres: LookStore Gabriela Widzisz, ul. Leśna 78/23; 43 – 600 Jaworzno
8.Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Kupujący.

§ 6 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Użytkownika, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
3. Towary są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Towaru jej udziela. Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta gdy Towar sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne dołączone do Towaru.
4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Wszystkie dane przekazywane Administratorowi serwisu są przez Kupujących przekazywane dobrowolnie.
2. Dane osobowe zbierane w serwisie www.lookstore.com.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji zakupu produktów oferowanych przez administratora serwisu www.lookstore.com.pl
3. Administrator serwisu LookStore przetwarza dane osobowe niezbędne do składania zamówień na produkty oferowane w sklepie internetowym - są to: imię i nazwisko, adres email, płeć, data urodzenia a także historia zamówień każdego użytkownika.
4. Użytkownicy serwisu www.lookstore.com.pl , którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości email z ofertami promocyjnymi administratora serwisu są proszeni o podanie adresu email.
5. Dla potrzeb realizacji zamówienia niezbędne są: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz - w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - numer NIP i nazwa firmy. Użytkownik, który decyduje się na zakup towarów w serwisie www.lookstore.com.pl jest zobowiązany przekazać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
6. Użytkownik, który przystępuje do procesu reklamacyjnego jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny, datę zawarcia transakcji oraz rodzaj towaru, którego dotyczy reklamacja i opis przedmiotowej usterki.
7. Dane zbierane są również automatycznie podczas wizyty w serwisie www.lookstore.com.pl, system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu www.lookstore.com.pl w wynikach wyszukiwania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki mającej na celu optymalizację działań marketingowych administratora serwisu. Dane zapisywane przez serwer administratora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.
8. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
9. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży towarów, mogą być przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta czyli wyspecjalizowanym firmom kurierskim i pracownikom Poczty Polskiej. W celu umożliwienia dostawy towaru, administrator serwisu przekaże następujące dane: imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez Kupującego.
10. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania dany osobowych wykorzystywanych w celu realizacji umów sprzedaży towarów pochodzących z serwisu www.bagexpress.pl prowadzonego przez Nidea sp. z .o.o. Mełgiewska 9F , 20-209 Lublin, z którym administrator serwisu www.lookstore.com.pl współpracuje na zasadach drop-shippingu. W celu umożliwienia dostawy towaru, administrator serwisu przekaże następujące dane: imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez Kupującego.
11. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom Państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które na zlecenie administratora serwisu podejmą działania windykacyjne.
12. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl nie odsprzedaje żadnych danych osobowych innym podmiotom.
13. Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do administratora serwisu www.lookstore.com.pl e-mailem lub samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do serwisu.
14. Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od administratora wiadomości email o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim, o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi serwisu e-mailem lub listem tradycyjnym.
15. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
16. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
17. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec administratora serwisu www.lookstore.com.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
18. Administrator serwisu www.lookstore.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.lookstore.com.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
2. Administrator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie sklepu www.lookstore.com.pl
3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Nowy regulamin ważny od 25.12.2014 r.

POBIERZ FORMULARZ:

 1. Formularz reklamacyjny (pobierz w formacie PDF)
 2. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy (pobierz w formacie PDF)

Regulamin sklepu internetowego LookStore (obowiązujący do 24.12.2014)
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  www.lookstore.com.pl

Informacje ogólne:
Sklep lookstore.com.pl prowadzony jest  przez firmę:

LookStore Gabriela Widzisz
Ul. Leśna 78/23
43-600 Jaworzno
NIP: 632-119-52-81
REGON:  243279034
NR KONTA BANKOWEGO:  44 2490 0005 0000 4500 6968 0118

Zwaną dalej  „Sprzedającym”   także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym  można uzyskać:

 • pod numerami telefonów 660 48 27 47, 519 438 085
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@lookstore.com.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy LookStore.com.pl  – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lookstore.com.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.lookstore.com.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się  z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.lookstore.com.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.lookstore.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych  oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.lookstore.com.pl są cenami brutto podanymi  w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową  lub drogą mailową.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.
 4. Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub  płatności elektronicznej.
 11. Realizacja zamówień za  pobraniem jest realizowana niezwłocznie.
 12. Klient ma prawo do zmiany lub anulowania danego zamówienia,  mailowo  do momentu otrzymania od Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru towaru.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 5. Cennik dostawy:
- Kurier DPD -  przesyłka – 13 zł
- przesyłka pobraniowa – 18 zł
- Poczta Polska – paczka priorytetowa – 13 zł
- odbiór osobisty – 0 zł
- zakup za min. 200 zł -  0 zł

§ 5 Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych  lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.


§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki
  w transporcie.


§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument,  ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie droga mailową . Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez
  10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta w ciągu 3 dni roboczych.


§ 8 Procedura reklamacji

 1. Kupujący może  przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem
  Sprzedającego jeżeli zakupiony towar posiada cechy bądź wady stanowiące  o jego niezgodności z umową. W takim wypadku należy wypełnić formularz reklamacyjny i wraz  z towarem przesłać na adres Sprzedającego, na koszt Sprzedającego.
 2. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”
 3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.


§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.


§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodekspostępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu  01 marca 2014 r

 

POBIERZ FORMULARZ:

 1. Formularz reklamacyjny (pobierz w formacie PDF)
 2. Formularz zwrotu (pobierz w formacie PDF)